Odvoz stavební suti

>

Kontejnery na stavební odpad přistavujeme ve velikostech 3m3, 5m3 nebo 7m3 v závislosti na množství, objemové hmotnosti a maximální nosnosti vozidla 5t. resp. 9tun.

Stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí: cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty.

Do stavebních sutí určené k recyklaci nepatří např.: dráty, plasty, dřevo, sklo, papír, sádrokarton, rákos, perlinka, PET lahve apod. Pokud nelze tyto materiály vytřídit a stavební suť tyto odpady obsahuje, je klasifikována jako směsná stavební suť kategorie IV. s nerecyklovatelnou příměsí a bude účtována dle skutečné hmotnosti a aktuálního ceníku.

telefoní číslo

telefoní číslo

Odvážíme zejména tyto typy stavebních sutin ve čtyřech kategoriích znečištění.

Obecně platí, čím více je odpad separován, tím levnější je jeho likvidace.

BETON 17 01 01
SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ 17 01 07
ASFALTOVÉ SMĚSI (neobsahující dehet) 17 03 02
ZEMINA A KAMENÍ 17 05 04
SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
(neobsahující nebezpečné látky)
17 09 04

Kategorie I.

Čistá separovaná zemina, kamení, omítka, cihly, beton do rozměru 30cm, neznečištěno žádným jiným materiálem (jeden druh materiálu). Nepatří sem např.: jílovitá zemina, škvára, porézní materiál.

Kategorie II.

Stavební suť s mírnou příměsí (do 30%) ostatních recyklovatelných materiálů. Nepatří sem např.: jílovitá zemina, škvára

Kategorie III.

Netříděná stavební suť (smíchané různé druhy recyklovatelných materiálů) nebo jílovitá zemina, škvára, porézní materiál.

Kategorie IV.

Směsné stavební a demoliční odpady s obsahem i jiných nerecyklovatelných materiálů. Směsné stavební a demoliční odpady s obsahem i jiných nerecyklovatelných materiálů. Tento druh směsného odpadu se účtuje dle skutečné hmotnosti s připočtením dopravy (dráty a kabely, perlinka, papíry, pytle od cementu, rákos ze stropů, PET lahve, plechovky a jiné odpady), směsný odpad