Odvoz stavební suti

Kontejnery na stavební odpad přistavujeme ve velikostech 3m3, 5m3 nebo7m3 v závislosti na jeho množství, objemovou hmotnost a maximální nosnost vozidla 5t. resp. 9tun.  Stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí: cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty.

Do stavebních sutí určené k recyklaci nepatří např.: dráty, plasty, dřevo, sklo, papír, sádrokarton, rákos ze stropů, perlinka, PET lahve a jiné odpady. Pokud nelze tyto materiály vytřídit a stavební suť tyto odpady obsahuje, je kvalifikována jako směsná stavební suť kategorie IV. s nerecyklovatelnou příměsí a bude účtována dle skutečné hmotnosti a aktuálního ceníku.

 

Obecně platí, čím více je odpad separován, tím levnější je jeho likvidace. Odvážíme zejména tyto typy stavebních sutin ve čtyřech kategoriích znečištění.

BETON 17 01 01
ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ 17 01 07
ASFALTOVÉ SMĚSI (neobsahující dehet) 17 03 02
ZEMINA A KAMENÍ 17 05 04
SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (neobsahující nebezpečné látky) 17 09 04

Kategorie I.

Čistá separovaná zemina, kamení, omítka, cihly, beton do rozměru 30cm, neznečištěno žádným jiným materiálem (jeden druh materiálu).  Nepatří sem např.: jílovitá zemina, škvára, porézní materiál.

Kategorie II.

Stavební suť s mírnou příměsí (do 30%) ostatních recyklovatelných materiálů.  Nepatří sem např.: jílovitá zemina, škvára

Kategorie III.

Netříděná stavební suť (smíchané různé druhy recyklovatelných materiálů), nebo jílovitá zemina, škvára, porézní materiál.

Kategorie IV.

Směsné stavební a demoliční odpady s obsahem i jiných nerecyklovatelných materiálů. Tento druh směsného odpadu se účtuje dle skutečné hmotnosti (850.-/t.) s připočtením dopravy. (dráty a kabely, perlinka, papíry, pytle od cementu, rákos ze stropů, PET lahve, plechovky a jiné odpady) směsný odpad suťového charakteru